Serc

Leuvehaven

Leuvehaven luchtfoto 1952 

Leuvehaven Rotterdam

Leuvehaven 1940