Serc

Beurs & Beursplein

Beurs Rotterdam 1917

Beursplein luchtfoto 1924

Station Beurs omstreeks 1958

Beursplein 1954 

Beursplein 1954

Beursplein 1960 

De Hema op het beursplein in 1953

Beursplein 1956

Beursplein met Postkantoor midden jaren 20

Beursplein met de Wallace fontein en matrozenpakjes begin jaren 30

Station Beurs 1908

Station Beursplein 1956